食品科学
  
  
Office Online
Quick Search
Adv Search
FOOD SCIENCE
   Author Submission/Check
  Peer Review
  Editors Login
  Editor-in-chief
  Editorial Work
 
  
Journal Online
  Online Before Printed
  Current Issue
  Next Issue
  Advanced Search
  All Volumes & Issues
  Browse by section
  Read Articles
  Download Articles
 
  
Links
China General Chamber of Commerce
Beijing Er Shang Group
Beijing Academy of Food Science
China Meat Research Centre
Food Science Web
  More.....
   
   
 
 
2019 Vol.40 Issue.21,
Published 15 November 2019

Nutrition & Hygiene
Reviews
Packaging & Storage
Basic Research
Food Engineering
Basic Research
1 Estimation of Diffusion Coefficients of Nano-Components Migration from Nano-Metal/Metal Oxide-Polyolefin Food Packaging Film
ZHANG Ce, HU Changying, SHI Yujie, JIANG Ziwei
2019 Vol. 40 (21): 1-6 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 2648KB] ( 14 )
7 Stability and Antibacterial Activity of Nisin-Loaded Liposomes under Different pH Conditions
FU Mi, YU Jiali, GUO Liang, LI Yanhua, CHEN Jie, MENG Yuecheng
2019 Vol. 40 (21): 7-13 [Abstract] ( 13 ) [HTML 1KB] [ PDF 2586KB] ( 9 )
14 Antibacterial Mechanism of Fermentation Product from Bacillus megaterium L2 against Erwinia carotovora subsp. carotovora
ZHAO Jinyi, XIAO Yang, YANG Long, ZHANG Su, JI Yuyu, LI Zhu
2019 Vol. 40 (21): 14-20 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [ PDF 2756KB] ( 3 )
21 Structure and in Vitro Digestibility of Adzuki Bean (Vigna angularis) Starch-Lipid Complexes
GUO Hongwei, ZHAO Chengbin, WU Yuzhu, ZHANG Hao, ZHANG Suixin, LI Yan, XU Xiuying, LIU Jingsheng
2019 Vol. 40 (21): 21-27 [Abstract] ( 12 ) [HTML 1KB] [ PDF 2906KB] ( 3 )
28 Effect of Heat Treatment on Emulsifying Properties and Raman Spectroscopic Characteristics of Enzymatically Modified Egg Yolk Liquid
XU Nan, ZHAO Ying, CHI Yujie
2019 Vol. 40 (21): 28-34 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [ PDF 3058KB] ( 9 )
35 Analysis and Comprehensive Evaluation of Textural Quality of Ripe Fruits from Different Varieties of Oriental Melon (Cucumis melo var. makuwa Makino)
PAN Haobin, LIU Dong, SHAO Qingxu, GAO Ge, QI Hongyan
2019 Vol. 40 (21): 35-42 [Abstract] ( 21 ) [HTML 1KB] [ PDF 2881KB] ( 12 )
43 Effects of Auricularia Powder on Dough Rheological Properties and Noodle Quality Characteristics
WANG Dan, ZHENG Huihua, JI Yang, FANG Donglu, ZHAO Liyan, CHEN Hui, HU Qiuhui
2019 Vol. 40 (21): 43-50 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [ PDF 3634KB] ( 14 )
51 Inhibitory Effect of Ozone on the Growth and Mycotoxin Production of Alternaria
JIANG Nan, WANG Liuqing, LI Zuliang, WANG Duo, WANG Meng
2019 Vol. 40 (21): 51-57 [Abstract] ( 8 ) [HTML 1KB] [ PDF 2898KB] ( 5 )
58 Effect of Xanthan Gum on Bioaccessibility of Four Bamboo Leaf Flavonoids during Simulated in Vitro Gastrointestinal Digestion
LI Zhanming, CAI Hongli, LIANG Yi, MAO Hao, LIAO Hanxue, YU Yue, ZHOU Dongren
2019 Vol. 40 (21): 58-64 [Abstract] ( 12 ) [HTML 1KB] [ PDF 3055KB] ( 2 )
65 Changes in Antioxidant Activity of Crude Peptides from Mutton Ham at Different Processing Stages
WANG Yongqin, GUO Xin, MA Xuelian, YUAN Huchuan, ZHU Miaomiao, HUANG Liyuan, WANG Yuan, WANG Qingling
2019 Vol. 40 (21): 65-71 [Abstract] ( 11 ) [HTML 1KB] [ PDF 2868KB] ( 3 )
72 Differences in Myofiber Characteristics and Meat Quality of Different Yak Muscles
YANG Yuying, ZHANG Yimin, MAO Yanwei, LIANG Rongrong, DONG Pengcheng, YANG Xiaoyin, ZHU Lixian, LUO Xin, ZHANG Wenhua, CAO Hui
2019 Vol. 40 (21): 72-77 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [ PDF 2853KB] ( 6 )
78 Effect of Particle Size of Excipient Emulsion and Blanching on Bioaccessibility of β-Carotene from Spinach
YUAN Xi, LIU Xiaojuan, CAO Yong
2019 Vol. 40 (21): 78-87 [Abstract] ( 10 ) [HTML 1KB] [ PDF 5360KB] ( 5 )
88 Effect of Pullulan on the Structure and Rheological Properties of Starches from Three Rice Varieties
CAO Chuan, SHEN Mingyu, XU Li, WEI Dongmei, ZHOU Yibin
2019 Vol. 40 (21): 88-93 [Abstract] ( 7 ) [HTML 1KB] [ PDF 3434KB] ( 15 )
94 Absorption and Accumulation of As(III) and As(V) in Lentinus edodes Fruit Bodies from Culture Medium
TANG Qingqiang, CAO Xiaogang, XIA Linbing, CHEN Jinli, ZHANG Fengzhen, LUO Shunyu, WANG Danhong,
2019 Vol. 40 (21): 94-99 [Abstract] ( 5 ) [HTML 1KB] [ PDF 2617KB] ( 2 )
Food Engineering
100 Fluidized Bed Drying Properties and Kinetic Modelling of Nutritious Reconstituted Porridge
LI Yupeng, ZHAO Yilin, ZHAO Chengbin, WU Yuzhu, XU Xiuying, CAO Yong, ZHANG Hao, LIU Jingsheng
2019 Vol. 40 (21): 100-106 [Abstract] ( 15 ) [HTML 1KB] [ PDF 3752KB] ( 3 )
107 Allergenicity Reduction of Shrimp Tropomyosin by High Hydrostatic Pressure Treatment Combined with Enzymatic Hydrolysis and Its Linear Epitope Residues
HU Zhihe, WANG Lijuan, XUE Lu, LIU Ping, JIA Ying, LU Dingqiang
2019 Vol. 40 (21): 107-114 [Abstract] ( 19 ) [HTML 1KB] [ PDF 3101KB] ( 13 )
115 Effect of Ultra-High Pressure on the Myofibrillar Protein Structure and Gel Properties of Hairtail Surimi
CHEN Yanting, LIN Lu, GAO Xing, LUO Huabin, ZHANG Jinjie, LOU Qiaoming, XU Dalun, YANG Wenge
2019 Vol. 40 (21): 115-120 [Abstract] ( 11 ) [HTML 1KB] [ PDF 2889KB] ( 5 )
121 Effect of Ultrasound-Assisted Curing on Drying Rate and Physicochemical Characteristics of Beef Jerky
LIU Meng, YANG Zhen, SHI Zhijia, WANG Wei, QIAO Xiaoling, WANG Shouwei
2019 Vol. 40 (21): 121-126 [Abstract] ( 11 ) [HTML 1KB] [ PDF 2688KB] ( 2 )
127 Effects of Different Heat Treatments on the Quality of Largemouth Bass
XIANG Yafang, XIONG Guangquan, QIAO Yu, LIAO Li, WANG Lan, WU Wenjin, DING Anzi, LI Xin, SHI Liu
2019 Vol. 40 (21): 127-135 [Abstract] ( 18 ) [HTML 1KB] [ PDF 3342KB] ( 7 )
Nutrition & Hygiene
136 Regulation of Cholesterol Metabolism by Sulfated Polysaccharides from Morchella angusticeps Peck
TANG Yuwan, ZHANG Yueqiao, LI Yao, LEI Lin, LI Fuhua, ZHAO Jichun, WU Surui, MING Jian
2019 Vol. 40 (21): 136-142 [Abstract] ( 8 ) [HTML 1KB] [ PDF 3477KB] ( 36 )
143 Dietary Pollution Status and Exposure Risk Assessment of Short-Chain Chlorinated Paraffins
CHEN Huiling, SHEN Jinshan, WANG Xueguang, YANG Lixin
2019 Vol. 40 (21): 143-149 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [ PDF 2989KB] ( 3 )
150 Residues and Safety Evaluation of Fluazinam in Green Chinese Onion (Allium fistulosum L. var. giganteum Makion) and Shallot (Allium ascalonicum)
ZHU Xiaodan, JIA Chunhong, WANG Dong, JING Junjie, HE Min
2019 Vol. 40 (21): 150-155 [Abstract] ( 3 ) [HTML 1KB] [ PDF 2252KB] ( 1 )
156 Photoinduced Toxicity and Mechanism of Action of Dibutyl Phthalate
LI Zhijun, BAO Haiying
2019 Vol. 40 (21): 156-162 [Abstract] ( 9 ) [HTML 1KB] [ PDF 4644KB] ( 3 )
163 Dietary Supplementation with Black Garlic Powder Exerts Immunostimulatory Activity in Cyclophosphamide Induced BALB/c Mice
YANG Ming, QIN Ye, HAO Junyu, WU Tao, LIU Rui, SUI Wenjie, ZHANG Min
2019 Vol. 40 (21): 163-170 [Abstract] ( 7 ) [HTML 1KB] [ PDF 2508KB] ( 2 )
171 Effect of Low-Molecular-Mass Seleno-aminopolysaccharide on Histomorphology and Expression of Tight Junction Proteins in Immunocompromised Mice
TANG Zhen, GU Lixia, XIANG Xingwei, WEN Zhengshun, QU Youle, ZHENG Bin, SONG Houhui
2019 Vol. 40 (21): 171-176 [Abstract] ( 5 ) [HTML 1KB] [ PDF 3472KB] ( 3 )
177 Bioactivity of Total Flavonoids Extracted from Kunlun Chrysanthemum Flowers (Coreopsis tinctoria)
JING Siqun, ZHAI Hongyue, SU Leping, REN Zhiyan, WANG Yinna, YAN Liangjun
2019 Vol. 40 (21): 177-187 [Abstract] ( 9 ) [HTML 1KB] [ PDF 6283KB] ( 4 )
Packaging & Storage
188 Effects of Three Plant-Derived Antimicrobial Agents on Shelf-Life and Bacterial Diversity of Freshwater Swap Shrimp Meat (Macrobrachium nipponense) during Storage
WU Haihong, LIU Fang, JIN Panpan, SUN Zhilan, XU Weimin
2019 Vol. 40 (21): 188-195 [Abstract] ( 10 ) [HTML 1KB] [ PDF 3639KB] ( 1 )
196 Quercetin Inhibited Protein and Lipid Oxidation and Improved Quality Properties of Minced Pork during Chilled Storage
JIA Na, ZHANG Fengxue, WANG Letian, SUN Jia, LIU Dengyong
2019 Vol. 40 (21): 196-202 [Abstract] ( 18 ) [HTML 1KB] [ PDF 2590KB] ( 37 )
203 Effect of Pre-Harvest Spraying of Diethyl Aminoethyl Hexanoate on Membrane Lipid Metabolism in Pericarp of Longan Fruits during Postharvest Storage
LIN Yixiong, LIN Hetong,, CHEN Yihui, WANG Hui, LIN Yifen,
2019 Vol. 40 (21): 203-210 [Abstract] ( 15 ) [HTML 1KB] [ PDF 2965KB] ( 4 )
211 Preparation and Characterization of Eugenol-Chitosan Food Packaging Film through Supercritical Solution Impregnation
TANG Chuan, YANG Ming, LU Xuan
2019 Vol. 40 (21): 211-215 [Abstract] ( 9 ) [HTML 1KB] [ PDF 2513KB] ( 6 )
216 Effect of Light Exposure Treatment on the Quality of Fresh-Cut Green Bell Pepper (Capsicum annuum L.) during Shelf Display
ZHANG Tingting, SHI Yue, HE Zhaojun, MA Yue, WANG Yubin, ZHAO Xiaoyan, ZHANG Chao,,
2019 Vol. 40 (21): 216-221 [Abstract] ( 10 ) [HTML 1KB] [ PDF 3982KB] ( 15 )
222 Effect of L-Cysteine Treatment on the Quality of ‘Qingcui’ Plum Fruit during Storage at Room Temperature
LING Yang, DENG Lili, YAO Shixiang, ZENG Kaifang
2019 Vol. 40 (21): 222-228 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [ PDF 3272KB] ( 4 )
229 Application of Crude Bacteriocin of Lactobacillus plantarum JY-22 in Preservation of Silver Carp Meatballs
CUI Tianqi, DU Hong, Lü Xinran, GUO Chao, BAI Fengling, YI Shumin, DING Haochen, HUANG Jianlian, LI Jianrong
2019 Vol. 40 (21): 229-235 [Abstract] ( 4 ) [HTML 1KB] [ PDF 3018KB] ( 4 )
Reviews
236 Recent Advances in the Application of Emulsion Gels as Fat Replacers in Meat Products
FENG Yangyang, XU Jingxin, YU Dong, KONG Baohua, LIU Qian
2019 Vol. 40 (21): 236-242 [Abstract] ( 9 ) [HTML 1KB] [ PDF 1667KB] ( 3 )
243 Recent Progress in Molecular Typing and Virulence Mechanism of Cronobacter
YAN Rui, NIU Bing, YANG Jielin
2019 Vol. 40 (21): 243-250 [Abstract] ( 4 ) [HTML 1KB] [ PDF 2030KB] ( 4 )
251 Bioactivity and Mechanism of Action of Natural Non-Protein Amino Acids: A Review of Recent Literature
XU Kai, BI Jingjing, ZHANG Jihao
2019 Vol. 40 (21): 251-259 [Abstract] ( 9 ) [HTML 1KB] [ PDF 1861KB] ( 12 )
260 Recent Advances in Understanding the Effect of Heat Treatment on α-Lactalbumin Denaturation and Its Interaction with Other Milk Proteins
ZHAO Xuan, LI Xiangying, QIN Yusi, CHEN Di, WANG Cunfang
2019 Vol. 40 (21): 260-265 [Abstract] ( 9 ) [HTML 1KB] [ PDF 2204KB] ( 4 )
266 Inhibitory Mechanism of Plant Polyphenols on Protein Oxidation and Their Application for Shelf-Life Extension of Meat Products: A Literature Review
LI Wenhui, LIU Fei, LI Yingbiao, RAN Lidan, HOU Ran, ZHONG Yuanyuan, DONG Juan
2019 Vol. 40 (21): 266-272 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 2359KB] ( 18 )
273 A Review of Recent literature on Butyrate-Producing Bacteria in the Human Intestine and Health-Promoting Functions of Their Metabolite Butyrate
GAO Wenwen, MENG Xiangchen
2019 Vol. 40 (21): 273-279 [Abstract] ( 12 ) [HTML 1KB] [ PDF 1949KB] ( 7 )
280 Analysis of Events of Ingestion of Food-Borne Stimulants by Mistake and Current Status of Relevant Regulations and Standards in China and Abroad
LI Xiaoman, ZANG Mingwu, WANG Shouwei, LI Dan, ZHANG Kaihua, ZHANG Zheqi
2019 Vol. 40 (21): 280-287 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [ PDF 2339KB] ( 0 )
288 Recent Advances in Understanding Neuroprotective Effect of Apigenin
SUN Shengnan, ZHANG Youyuan, JIN Shaojin, ZHU Yunfeng, XU Cuicui, MA Ying, LU Weihong
2019 Vol. 40 (21): 288-294 [Abstract] ( 8 ) [HTML 1KB] [ PDF 1757KB] ( 3 )
295 Recent Advances in Understanding of the Potential Impact of Probiotics on Type II Diabetes
YAN Fenfen, LI Na, LI Bailiang, YUE Yingxue, SHI Jialu, ZHAO Li, HUO Guicheng
2019 Vol. 40 (21): 295-302 [Abstract] ( 15 ) [HTML 1KB] [ PDF 2019KB] ( 13 )
303 Biofilm Formation and Control of Listeria monocytogenes Based on Quorum Sensing: A Review
LIU Yunge, LUO Xin, DONG Pengcheng, ZHU Lixian, MAO Yanwei, LIANG Rongrong, YANG Xiaoyin, HAN Guangxing, ZHANG Yimin
2019 Vol. 40 (21): 303-310 [Abstract] ( 7 ) [HTML 1KB] [ PDF 2406KB] ( 5 )
311 Recent Progress in the Relationship between Polysaccharide Receptor and Macrophage Phagocytosis
ZHAO Li, JIN Zhouyu, JING Bo, SONG Hui
2019 Vol. 40 (21): 311-316 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [ PDF 1753KB] ( 1 )
317 Recent Advances in Application of Near-Infrared Spectroscopy for Quality Detection in Fresh Poultry Meat
HE Hongju, ZHU Yadong, WANG Hui, MA Hanjun, CHEN Fusheng, LIU Xi, JIA Fangfang, KANG Zhuangli, LIU Hong, ZHU Mingming, ZHAO Shengming, WANG Zhengrong, LIU Suhan
2019 Vol. 40 (21): 317-323 [Abstract] ( 6 ) [HTML 1KB] [ PDF 1839KB] ( 32 )
324 Recent Progress in the Application of Lipidomics in Food Safety and Quality
HU Qian, ZHANG Jiukai, HAN Jianxun, XING Ranran, LIU Qing, CHEN Ying
2019 Vol. 40 (21): 324-333 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 1935KB] ( 19 )
334 A Review of the Modification, Functional Characteristics and Application in Food Preservation of Lysozyme
SUN Hao, SHI Yugang, ZHU Chenmin, ZHANG Runrun, CHEN Jianshe, Rammile ETTELAIE
2019 Vol. 40 (21): 334-342 [Abstract] ( 11 ) [HTML 1KB] [ PDF 2512KB] ( 10 )
343 Recent Advances in Understanding the Role and Mechanism of Action of Tartary Buckwheat in Regulating Glucolipid Metabolism
XIAO Jie, WANG Xi, HOU Can, NIU Xinghe, DONG Zhizhong, YING Jian
2019 Vol. 40 (21): 343-349 [Abstract] ( 7 ) [HTML 1KB] [ PDF 2341KB] ( 15 )
350 A Literature Review of the Application of Enzymes in Processing of Plant-Based Foods for Elderly People
LI Shuangjiao, ZHAO Jing, XIAO Rong
2019 Vol. 40 (21): 350-356 [Abstract] ( 13 ) [HTML 1KB] [ PDF 1757KB] ( 9 )
食品科学
More... 
 
 
Author Guidelines
Remote Contribute Steps
Manuscript Review Process
Submission Notes
Submitting Template
Reference Standards
Ethical Standards
Misconduct Processing
  To period meeting
 
Copyright © 2010  Editorial By Food Science
Supported by:Beijing Magtech Co.ltd  Email:support@magtech.com.cn