食品科学
  
  
Office Online
Quick Search
Adv Search
FOOD SCIENCE
   Author Submission/Check
  Peer Review
  Editors Login
  Editor-in-chief
  Editorial Work
 
  
Journal Online
  Online Before Printed
  Current Issue
  Next Issue
  Advanced Search
  All Volumes & Issues
  Browse by section
  Read Articles
  Download Articles
 
  
Links
China General Chamber of Commerce
Beijing Er Shang Group
Beijing Academy of Food Science
China Meat Research Centre
Food Science Web
  More.....
   
   
 
 
2019 Vol.40 Issue.11,
Published 15 June 2019

Nutrition & Hygiene
Reviews
Packaging & Storage
Basic Research
Food Engineering
Basic Research
1 Changes in Amino Acids and Tryptic Peptides from Antarctic Krill Protein before and after Autolysis
HU Lingping, ZHANG Xiaomei, ZHANG Hongwei, SUN Weiwei, WEN Yunqi, LIN Liming, XUE Changhu, JIANG Xiaoming
2019 Vol. 40 (11): 1-6 [Abstract] ( 47 ) [HTML 1KB] [ PDF 2272KB] ( 132 )
7 Inhibitory Effect of Sodium Fumarate on Quorum Sensing and Spoilage Capacity of Pseudomonas fluorescens
SUN Xiaojia, LI Tingting, HE Binbin, MEI Yongchao, WANG Dangfeng, XIE Jing, LI Jianrong
2019 Vol. 40 (11): 7-13 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 3181KB] ( 73 )
14 Effect of Milk Clotting Enzyme from Bacillus methanolicus on the Processing Properties of Mozzarella Cheese
LI Liu, ZHENG Zhe, ZHAO Xiao, WU Fengyu, YANG Zhennai
2019 Vol. 40 (11): 14-22 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [ PDF 3636KB] ( 62 )
23 Effects of Dietary Supplementation of Allium mongolicum Regel and Its Extract on Fatty Acid Composition and Contents in Different Carcass Parts of Small-tailed Han Sheep
ZHANG Xiuyuan, WANG Cuifang, DING He, LI Shuyi, AO Changjin
2019 Vol. 40 (11): 23-29 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 2407KB] ( 65 )
30 Identification and Analysis of Phosphoproteome in Chicken Egg White
YANG Ran, SONG Hongbo, HUANG Qun, LIU Lili, QIU Ning, MA Meihu
2019 Vol. 40 (11): 30-35 [Abstract] ( 70 ) [HTML 1KB] [ PDF 2229KB] ( 85 )
36 Dynamic Change of Major Taste Substances during Green Tea Processing and Its Impact on Green Tea Quality
XU Wei, PENG Yingqi, ZHANG Tuo, KONG Yingying, XIAO Wenjun
2019 Vol. 40 (11): 36-41 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [ PDF 2176KB] ( 95 )
42 Effects of Deep-Fat Frying Methods and Foodstuffs on Contents of 3-Monochloropropane-1,2-diol Esters and Glycidyl Esters in Frying Peanut Oil
LIU Yulan, LIU Hailan, HUANG Huina, MA Yuxiang, AN Jun, WANG Manyi
2019 Vol. 40 (11): 42-48 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 2518KB] ( 51 )
49 Application of Zero-Inflated Models in Quantitative Exposure Assessment of Listeria monocytogenes in Bulk Cooked Meat
SUN Wanxia, JIN Yuqin, DAI Yingxiu, XIAO Jianwei, WANG Xiang, DONG Qingli
2019 Vol. 40 (11): 49-54 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 2825KB] ( 39 )
55 Effect of Light Quality on Tomato Fruit Quality and Volatile Compounds
YANG Junwei, LIANG Tingting, YAN Lulu, ZHANG Kejia, XI Linjie, ZOU Zhirong
2019 Vol. 40 (11): 55-61 [Abstract] ( 37 ) [HTML 1KB] [ PDF 2330KB] ( 80 )
62 Fruit Quality Analysis of the New Wine Grape Variety ‘Pearl Noir’
PENG Wenting, WANG Wenran, YANG Hangyu, CHEN Weikai, YANG Zhe, HE Fei, WANG Jun
2019 Vol. 40 (11): 62-69 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 2156KB] ( 61 )
70 Inhibition Kinetics and Mechanisms of Resveratrol on α-Glucosidase
JIANG Lili, ZHANG Zhongmin, CHEN Daoyu, WANG Zhen, XUE Hongyu, LIU Yong
2019 Vol. 40 (11): 70-74 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 3031KB] ( 71 )
75 Separation and Enrichment of Casein Phosphopeptides Using SiO2@TiO2 Composite
LIU Zhenzhen, LI Rong, TANG Shuhua, HUANG Xianyong, ZHANG Wanjing, LI Yongjie, JIANG Zitao
2019 Vol. 40 (11): 75-81 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 3060KB] ( 49 )
82 Effect of Aroma Enhancement Methods on the Quality of Congou Black Tea
QIU Fangfang, ZENG Weichao, QU Fengfeng, YU Zhi, CHEN Yuqiong, ZHENG Shibing, NI Dejiang
2019 Vol. 40 (11): 82-87 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [ PDF 2010KB] ( 65 )
88 Effects of Different Extraction Methods on the Release of Flavor Substances from Grifola frondosa
XU Rui, XU Xiaodong, SONG Ze, JIA Qian, FENG Tao, SONG Shiqing
2019 Vol. 40 (11): 88-94 [Abstract] ( 37 ) [HTML 1KB] [ PDF 2221KB] ( 59 )
Food Engineering
95 Effect of Freeze-Thaw Cycles on Changes in Functional and Structural Properties of Myofibrillar Protein from Mirror Carp (Cyprinus carpio var. specularis)
DENG Siyang, WANG Bo, LI Haijing, ZHONG Qiang, DONG Chunhui, XIA Xiufang
2019 Vol. 40 (11): 95-101 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 2349KB] ( 53 )
102 Kinetics and Energy Consumption Analysis of Cell Disruption of Chlorella sp. for Carotenoid Extraction by Bead Beating
LU Kongyong, XIE Youping, ZHAO Xurui, HE Shixin, CHEN Jianfeng
2019 Vol. 40 (11): 102-108 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [ PDF 2647KB] ( 38 )
109 Effect of High-Energy Ball Milling on Particle Size and Rheological Properties of Whole Pulp of Gannan Navel Orange
YANG Ying, SHAN Yang, DING Shenghua, PAN Zhaoping, ZHANG Mengling, FU Fuhua
2019 Vol. 40 (11): 109-115 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 2803KB] ( 38 )
116 Effect of Fermentation and Processing on Antioxidant and Hypoglycemic Activity of Mulberry Fruit
LONG Xiaoshan, HU Tenggen, ZOU Yuxiao, LIAO Sentai, WANG Siyuan, LIN Guangyue, LI Erna, LIU Fan, LI Qian
2019 Vol. 40 (11): 116-123 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 2312KB] ( 66 )
124 Effect of Steam Explosion Pretreatment on Quality of Tea Seed (Camellia oleifera Abel.) Oil Obtained by Aqueous Extraction
ZHANG Shanying, ZHENG Lili, AI Binling, ZHENG Xiaoyan, YANG Yang, PAN Yonggui, SHENG Zhanwu
2019 Vol. 40 (11): 124-130 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 2643KB] ( 48 )
131 Effect of Variable Low Temperature Combined with High-Humidity Thawing on Physicochemical Characteristics, Thermal Denaturation and Rheological Properties of Pork
ZHU Mingming, PENG Zeyu, ZHAO Hekai, KANG Zhuangli, ZHAO Shengming, WANG Zhengrong, HE Hongju, MA Hanjun
2019 Vol. 40 (11): 131-138 [Abstract] ( 43 ) [HTML 1KB] [ PDF 2786KB] ( 43 )
Nutrition & Hygiene
139 Composition and in Vitro Immunostimulatory Activity of Low-Molecular-Mass Fractions of Chemically Degraded Ascophyllan from Ascophyllum nodosum
HE Pingping, WEI Jingliuyi, JIANG Zedong, ZHU Yanbing, NI Hui, LI Qingbiao
2019 Vol. 40 (11): 139-145 [Abstract] ( 43 ) [HTML 1KB] [ PDF 2082KB] ( 39 )
146 Effects of Different Solvent Extracts from Schisandra chinensis Bee Pollen on Hepatic Lipid Peroxidation and DNA Oxidative Damage
CHEN Sinan, WANG Xinyi, LI Mengting, HE Liangliang, WANG Qilei, WANG Guojiao, WANG Weidong, CAO Wei, CHENG Ni
2019 Vol. 40 (11): 146-151 [Abstract] ( 21 ) [HTML 1KB] [ PDF 2414KB] ( 42 )
152 Effect of Soybean Oligopeptides on Blood Pressure and Plasma Angiotensin in Spontaneously Hypertensive Rats
LI Wenhui, ZHANG Jian, YING Xin, WANG Yong, ZHANG Lianhui, LI He, LIU Xinqi
2019 Vol. 40 (11): 152-158 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [ PDF 2389KB] ( 47 )
159 Antarctic Krill Oil Enhances Fracture Healing in Osteoporotic Mouse Model
LI Yuanyuan, MAO Xiangzhao, TANG Penghao, LI Cailong, YU Peng, WANG Jingfeng
2019 Vol. 40 (11): 159-166 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 3459KB] ( 44 )
167 Enzymatic Preparation of Peptide from Cyclina sinensis Proteins and Its Inhibitory Activity toward Prostate Cancer DU-145 Cells
ZHANG Yaru, YAN Haiqiang, YANG Zuisu, YU Fangmiao, DING Guofang, GONG Jianfang
2019 Vol. 40 (11): 167-174 [Abstract] ( 21 ) [HTML 1KB] [ PDF 3700KB] ( 41 )
175 Pu-erh Tea Inhibits Body Mass Gain and Modulates Cytokine Profiles of Nutritionally Obese Sprague-Dawley Rats
FENG Wei, WANG Xueqing, CHEN Pei, AN Wenwen, ZHANG Chaoying, LI Shengying, YAN Qiang, WANG Pengji, BAI Xiaoli, LI Changwen
2019 Vol. 40 (11): 175-181 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [ PDF 2104KB] ( 44 )
182 Protective Effect of Insulin-Like Growth Factor-I on Acetylsalicylic Acid-Induced Damage of Intestinal Epithelial Cells
WANG Yuexin, ZHANG Ligang, AN Jingjing, MA Ming, LIU Ning
2019 Vol. 40 (11): 182-187 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [ PDF 2157KB] ( 34 )
188 Walnut (Juglans regia) Kernel Can Prevent Scopolamine-Induced Memory Impairment in Mice
NAI Yifan, FENG Li, LIAO Jianqiao, MA Qi, BO Jifang, LI Mei*, XU Huaide
2019 Vol. 40 (11): 188-194 [Abstract] ( 30 ) [HTML 1KB] [ PDF 2311KB] ( 43 )
Packaging & Storage
195 Relationship of Energy Metabolism and Storage Quality of Broccoli Head under O2/CO2 Controlled Atmospheres
WANG Liang, CHEN Yong, GUO Yanyin, YUAN Liping, LIU Shasha, ZHANG Yuxiao, ZHANG Xinhua
2019 Vol. 40 (11): 195-200 [Abstract] ( 48 ) [HTML 1KB] [ PDF 2290KB] ( 45 )
201 Microbial, Physical and Chemical Changes of Low-Salt Chinese Bacon during Storage
CHAI Zihui, LI Hongjun, LI Shaobo, ZHANG Dong, LI Ranran, HE Zhifei
2019 Vol. 40 (11): 201-206 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 2360KB] ( 42 )
207 Effect of a Natural Preservative Combination Containing Chitosan on Changes in Muscle Proteins from Grass Carp during Cold Storage
CHEN Sai, LIU Yongle, YU Jian, LI Xianghong, HUANG Yiqun, WANG Jianhui, WANG Faxiang
2019 Vol. 40 (11): 207-213 [Abstract] ( 51 ) [HTML 1KB] [ PDF 2727KB] ( 45 )
213 Preparation and Application of Composite Antibacterial Pullulan Coating in the Preservation of Eggs
ZHANG Yuanchao, GUO Shengnan, ZHANG Bingqian, MA Meihu, CAI Zhaoxia, HUANG Xi, FU Xing
2019 Vol. 40 (11): 213-219 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 2563KB] ( 39 )
220 CaCl2 Enhances the Biocontrol Efficacy of Candida oleophila against Inoculated Penicillium expansum on Postharvest Apples
CAI Mengxuan, DENG Lili, YAO Shixiang, ZENG Kaifang
2019 Vol. 40 (11): 220-226 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 2256KB] ( 49 )
Reviews
227 Recent Progress in Technologies for Non-destructive Detection of Fruit Diseases and Pests
QIAO Shicheng, TIAN Youwen, HE Kuan, YAO Ping, GU Wenjun, WANG Jianping
2019 Vol. 40 (11): 227-234 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 1781KB] ( 43 )
235 Recent Progress in Research on Toxicity Mechanism and Microbial Detoxification of Aflatoxin B1
ZHAO Meng, GAO Jing, CHU Huashuo, LIANG Zhihong
2019 Vol. 40 (11): 235-245 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 2648KB] ( 70 )
246 Recent Progress in Protective Effect of Flavonoids against Skin Photodamage
PENG Ziyao, JIANG Xinwei, SUN Jianxia, LI Xusheng, HU Yunfeng, TIAN Lingmin, BAI Weibin
2019 Vol. 40 (11): 246-253 [Abstract] ( 40 ) [HTML 1KB] [ PDF 2942KB] ( 52 )
254 Recent Progress in Understanding of Hypoglycemic Effect and Underlying Mechanism of Plant Polysaccharides
XIAO Ruixi, CHEN Huaguo, ZHOU Xin
2019 Vol. 40 (11): 254-260 [Abstract] ( 64 ) [HTML 1KB] [ PDF 1783KB] ( 121 )
261 Recent Progress in the Study of Homoserine O-Acyltransferase, the Key Enzyme in the Methionine Biosynthesis Pathway
LIU Shimeng, HAN Caijing, GAO Yunna, ZHAO Lan, LU Hongyan, MIN Weihong
2019 Vol. 40 (11): 261-267 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 3259KB] ( 50 )
268 Food Nutritional Evaluation: Caenorhabditis elegans as a Model Organism
YANG Fan, XIA Chengcheng, ZHONG Xiaoling, LI Qin, LI Xi, ZHANG Zhiyuan, SHI Wenbo, XU Ning, WU Qian, HU Yong, LIU Zhijie, WANG Chao, ZHOU Mengzhou
2019 Vol. 40 (11): 268-276 [Abstract] ( 40 ) [HTML 1KB] [ PDF 2549KB] ( 59 )
277 Recent Advances in Identification Techniques for Fish Adulteration
WANG Zhiying, LI Tingting, ZHANG Guilan, LIU Rui, CHEN Ailiang
2019 Vol. 40 (11): 277-288 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 1879KB] ( 40 )
289 Recent Advances in the Studies on the Ca2+ Signaling Pathway Regulating Muscle Fiber Type Transformation
HOU Puxin, HOU Yanru, BAI Yanping, SU Lin, ZHAO Lihua, JIN Ye
2019 Vol. 40 (11): 289-294 [Abstract] ( 57 ) [HTML 1KB] [ PDF 1734KB] ( 38 )
295 Application of Edible Fish Byproducts in Restructured Fish Products
ZHOU Fen, ZHANG Yanxia, ZHANG Long, HOU Chunyu, ZHANG Caixia, TAO Ningping, WANG Xichang
2019 Vol. 40 (11): 295-302 [Abstract] ( 37 ) [HTML 1KB] [ PDF 1848KB] ( 42 )
303 Recent Progress in the Dissociation-Association Behavior of 11S Glycinin during Heat Treatment
ZENG Jianhua, YANG Yang, LIU Linlin, SHI Yanguo, ZHANG Na, ZHU Xiuqing
2019 Vol. 40 (11): 303-312 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [ PDF 3783KB] ( 47 )
313 A Review of Current Research on the Effect of Active Packaging on the Quality and Shelf-Life of Meat Products
LI Molin, LUO Xin, LIU Guoxing, MAO Yanwei, ZHANG Yimin
2019 Vol. 40 (11): 313-320 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [ PDF 1786KB] ( 49 )
321 Recent Progress in Understanding the Regulation of Gut Microbiota by Several Different Kinds of Food
NIE Qixing, HU Jielun, ZHONG Yadong, NIE Shaoping
2019 Vol. 40 (11): 321-330 [Abstract] ( 94 ) [HTML 1KB] [ PDF 1997KB] ( 80 )
331 Recent Progress in Research on Patatin, the Major Potato Tuber Protein
LIU Yaotong, SUN Wei, DONG Mosi, JI Yingxin, LI Tuoping, LI Suhong
2019 Vol. 40 (11): 331-337 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [ PDF 1949KB] ( 45 )
338 Recent Progress in Research on Probiotics Effect on Nervous System Diseases
WANG Nana, HUO Guicheng, LI Chun, LU Jingjing, LI Aili
2019 Vol. 40 (11): 338-342 [Abstract] ( 83 ) [HTML 1KB] [ PDF 2005KB] ( 75 )
343 Recent Progress in Food Safety Assessment and Regulation of Genetically Modified Plants
WANG Guoyi, HE Xiaoyun, XU Wentao, LUO Yunbo
2019 Vol. 40 (11): 343-350 [Abstract] ( 30 ) [HTML 1KB] [ PDF 1855KB] ( 51 )
351 Recent Progress in Structural Modification and Physiological Activity of Anthocyanins
YOU Lu, SUI Qianqian, ZHAO Yanxue, LIU Suwen
2019 Vol. 40 (11): 351-359 [Abstract] ( 50 ) [HTML 1KB] [ PDF 2263KB] ( 88 )
食品科学
More... 
 
 
Author Guidelines
Remote Contribute Steps
Manuscript Review Process
Submission Notes
Submitting Template
Reference Standards
Ethical Standards
Misconduct Processing
  To period meeting
 
Copyright © 2010  Editorial By Food Science
Supported by:Beijing Magtech Co.ltd  Email:support@magtech.com.cn