NaHCO3浸泡对反复冻融鮰鱼肌肉品质的影响
章蔚,焦春海,熊光权,汪兰,石柳,李新,丁安子,吴文锦
Effects of NaHCO3 Immersion on the Quality of Channel Catfish Subjected to Repeated Freeze-thaw Cycles
ZHANG Wei, JIAO Chunhai, XIONG Guangquan, WANG Lan, SHI Liu, LI Xin, DING Anzi, WU Wenjin
食品科学 . 2020, (18): 35 -41 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20190716-221