Preparation and Properties of Corn Starch-Based Antimicrobial Films Incorporated with Cinnamon Essential Oil
XIAO Liyuan, ZHANG Shuyao, ZHOU Xiangyuan, ZHOU Xiaosan, WU Hejun, LI Shanshan, SHEN Guanghui, ZHANG Zhiqing
FOOD SCIENCE . 2019, (2): 40 -45 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20171107-083