Progress in Research of Functional Microbes in Xiaoqu, a Chinese Traditional Fermentation Starter for Liquor and Rice Wine
WANG Chunxiao, TANG Jiadai, WU Xinying, ZHOU Hongxiang, QIU Shuyi
FOOD SCIENCE . 2019, (17): 309 -316 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20180901-004