Identification of Watercore in Xinjiang-Grown Fuji Apples Based on Reflection-Transmission Hyperspectral Imaging
GUO Junxian, MA Yongjie, TIAN Haiqing, HUANG Hua, SHI Yong, ZHOU Jun
FOOD SCIENCE . 2020, (6): 278 -284 .  DOI: 10.7506/spkx1002-6630-20181204-044