Volumn Content

  FOOD SCIENCE 1985 Vol.6
  Please wait a minute...
  For Selected: Toggle Thumbnails
  XIA Xian-Ming, WU Mei-Yun, RAO Ze-Qing
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 1-3.  
  Abstract832)   HTML8)    PDF(pc) (187KB)(366)       Save
  Related Articles | Metrics
  YUAN Zhen-Yuan, YANG Li-Yi
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 4-9.  
  Abstract929)   HTML6)    PDF(pc) (438KB)(365)       Save
  Related Articles | Metrics
  WANG Lin, LI Yu-Yue
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 10-12.  
  Abstract1002)   HTML10)    PDF(pc) (231KB)(328)       Save
  Related Articles | Metrics
  HOU Wen-Pu, XU Ming-Qi, ZHANG Shou-Hai, XU Xue-Liang
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 13-16.  
  Abstract962)   HTML5)    PDF(pc) (295KB)(304)       Save
  Related Articles | Metrics
  WANG Sheng-Xing
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 16-17.  
  Abstract1004)   HTML4)    PDF(pc) (129KB)(324)       Save
  Related Articles | Metrics
  DAI Shao-Dong, ZHENG Guo-Rong, YU Ying-Kai
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 18-19.  
  Abstract853)   HTML5)    PDF(pc) (184KB)(306)       Save
  Related Articles | Metrics
  JIANG Yao-Sen, YIN Bang-Zhong, WANG Jia-Lin
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 20-23.  
  Abstract932)   HTML4)    PDF(pc) (350KB)(351)       Save
  Related Articles | Metrics
  CAO Xin-Gen, XIANG Ke-Zhen, HOU Ke-Jun, ZHOU Ka-Yi
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 24-26.  
  Abstract902)   HTML4)    PDF(pc) (203KB)(286)       Save
  Related Articles | Metrics
  MEI Jia-Jun
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 26-32.  
  Abstract978)   HTML6)    PDF(pc) (381KB)(350)       Save
  Related Articles | Metrics
  WEI Li-Ping, SUN Zhen-Xing
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 32-38.  
  Abstract959)   HTML2)    PDF(pc) (583KB)(321)       Save
  Related Articles | Metrics
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 39-45.  
  Abstract1635)   HTML4)    PDF(pc) (514KB)(340)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHANG Jin-Heng
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 46-48.  
  Abstract827)   HTML5)    PDF(pc) (157KB)(333)       Save
  Related Articles | Metrics
  LAN Yong-Ren
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 49-50.  
  Abstract821)   HTML4)    PDF(pc) (157KB)(363)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZENG Guang-Hao
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 50-52.  
  Abstract1021)   HTML4)    PDF(pc) (228KB)(306)       Save
  Related Articles | Metrics
  FENG Ting-Xiu, SONG Gong-Yi
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 53-57.  
  Abstract885)   HTML4)    PDF(pc) (349KB)(269)       Save
  Related Articles | Metrics
  WU Jin-Wen
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 57-59.  
  Abstract810)   HTML4)    PDF(pc) (325KB)(317)       Save
  Related Articles | Metrics
  GUO Ye
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (1): 60-64.  
  Abstract708)   HTML1)    PDF(pc) (333KB)(327)       Save
  Related Articles | Metrics
  YUAN nan Ying
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 1-6.  
  Abstract792)   HTML3)    PDF(pc) (425KB)(764)       Save
  Related Articles | Metrics
  QIN Huan-Xun, ZHANG Li-Feng
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 7-7.  
  Abstract842)   HTML3)    PDF(pc) (77KB)(281)       Save
  Related Articles | Metrics
  CHAI Ben-Wang
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 8-11.  
  Abstract870)   HTML7)    PDF(pc) (310KB)(339)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHAO Jian-Guo
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 11-15.  
  Abstract875)   HTML5)    PDF(pc) (422KB)(578)       Save
  Related Articles | Metrics
  HUANG Zhi-Hao
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 15-19.  
  Abstract732)   HTML2)    PDF(pc) (348KB)(272)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHANG You-Song, SUN Meng-Zhong
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 20-23.  
  Abstract796)   HTML4)    PDF(pc) (292KB)(344)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHANG Bai-Qing
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 24-26.  
  Abstract775)   HTML4)    PDF(pc) (229KB)(331)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHANG Bei-Jing
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 26-26.  
  Abstract711)   HTML4)    PDF(pc) (70KB)(311)       Save
  Related Articles | Metrics
  CHEN Xin-Min
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 27-30.  
  Abstract811)   HTML5)    PDF(pc) (360KB)(322)       Save
  Related Articles | Metrics
  LI Zhao-Long, YU Fu-Hui
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 31-34.  
  Abstract741)   HTML4)    PDF(pc) (336KB)(300)       Save
  Related Articles | Metrics
  PAN Hui-Wen, CHEN Duan-Hui
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 34-38.  
  Abstract752)   HTML4)    PDF(pc) (390KB)(420)       Save
  Related Articles | Metrics
  AI ping
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 38-40.  
  Abstract957)   HTML4)    PDF(pc) (241KB)(378)       Save
  Related Articles | Metrics
  JIN Qi-Rong, ZHAO Jian-Guo, YANG Zhi-Yi, LIN Xue-Shi, LIU Yuan-Jun, BU Chun-Wen, ZHANG Wen-Yan, XU Shan-Biao
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 40-47.  
  Abstract994)   HTML4)    PDF(pc) (629KB)(318)       Save
  Related Articles | Metrics
  WU Jia-Yuan
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 48-49.  
  Abstract1048)   HTML1)    PDF(pc) (170KB)(285)       Save
  Related Articles | Metrics
  CHEN Zi-Qiang
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 50-55.  
  Abstract753)   HTML5)    PDF(pc) (406KB)(300)       Save
  Related Articles | Metrics
  欧Yang-Zhang
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 55-56.  
  Abstract1053)   HTML4)    PDF(pc) (126KB)(314)       Save
  Related Articles | Metrics
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 57-57.  
  Abstract889)   HTML4)    PDF(pc) (82KB)(265)       Save
  Related Articles | Metrics
  HUANG Jing-Cong, HUANG Yu-Juan
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 58-60.  
  Abstract757)   HTML4)    PDF(pc) (194KB)(287)       Save
  Related Articles | Metrics
  LI Tao-Tao
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 61-62.  
  Abstract1024)   HTML4)    PDF(pc) (94KB)(306)       Save
  Related Articles | Metrics
  DING Hu-Guang
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (10): 62-63.  
  Abstract953)   HTML5)    PDF(pc) (114KB)(309)       Save
  Related Articles | Metrics
  YUAN Zhen-Yuan, LING Xi-Li, ZHANG Shui-Hua
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (11): 1-3.  
  Abstract843)   HTML2)    PDF(pc) (237KB)(323)       Save
  Related Articles | Metrics
  YIN Long-Zhan, SHI Li-Hua, WANG Hong-Yin
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (11): 4-6.  
  Abstract776)   HTML0)    PDF(pc) (1380KB)(284)       Save
  Related Articles | Metrics
  ZHAN Pei-Xin
  FOOD SCIENCE    1985, 6 (11): 6-8.  
  Abstract870)   HTML0)    PDF(pc) (912KB)(290)       Save
  Related Articles | Metrics